Thiết bị công nghiệp

welding machine

máy hàn

frequency converter

bộ biến tần

power supply

Nguồn cấp

network switch

chuyển mạng

network base station

trạm cơ sở mạng

case heat dissipation

trường hợp tản nhiệt

Virtual money miner

Thợ đào tiền ảo

Bitcoin Miner

Thợ mỏ Bitcoin

Bitcoin Miner2

Thợ mỏ Bitcoin